STATUT
Stowarzyszenia "Teatr Węgajty"

stowarzyszenie

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie "Teatr Węgajty" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).
Stowarzyszenie w swoich działaniach zobowiązane jest do przestrzegania zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski i Europy.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest ośrodek Teatru Wiejskiego "Węgajty" w Węgajtach k. Olsztyna.

§ 4
Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez organy administracji państwowej.

§ 5
Ustrój Stowarzyszenia podlega prawu o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest niezależne od jakichkolwiek związków i organizacji.

Rozdział II: Cele Stowarzyszenia

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Punktem wyjścia jest działanie w środowiskach wiejskich. Stowarzyszenie zamierza przekazywać w tych środowiskach nowe impulsy kulturalne i chronić je przed negatywnymi wpływami kultury masowej.
Stowarzyszenie działa na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Stowarzyszenie zamierza przez swą działalność zwracać uwagę szerokiej opinii publicznej na etniczne źródła kultury współczesnej.
Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
Działalność Stowarzyszenia skierowana jest do szerokiego kręgu uczestników, zwłaszcza ze środowisk młodzieżowych. Poprzez praktykę tworzenia nowych zespołów do kolejnych projektów Stowarzyszenie zamierza spełniać aktywność edukacyjną, terapeutyczną i animacyjną.

§ 7
Realizacja tych celów osiągana jest przez: Aktywności wymienione powyżej realizowane są w ramach Projektów lub Działań przez członków Stowarzyszenia lub pracujące w ramach Stowarzyszenia zespoły.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia

§ 8
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, pełnoletnia, która zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
Cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski może wstępować do Stowarzyszenia.
Członkowie dzielą się na: Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 9
Członkowie zwyczajni maja prawo do:
§ 10
Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
§ 11
Członkowie honorowi maja prawo do:
§ 12
Członkowie wspierający mają prawo do udziału w zebraniach i zjazdach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§13
Członkostwo ustaje na skutek:

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§14
Władzami Stowarzyszenia są:
§ 15
Najwyższą władzą jest walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd.

§16
Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym i w trybie nadzwyczajnym.
§ 17
Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
§ 20
W skład Zarządu wchodzi do dziesięciu osób, wybieranych raz na trzy lata przez Walne Zebranie.
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie raz na trzy lata:
§ 21
Do kompetencji prezesa należą:
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 23
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia reprezentowane jest przez Zarząd.
Zarząd reprezentowany jest przez Prezesa lub Wiceprezesa.
Prezes Stowarzyszenia wraz z Zarządem ponosi odpowiedzialność finansową za działalność Stowarzyszenia. Wszelkie projekty i działania wymagają zatwierdzenia do realizacji przez Zarząd Stowarzyszenia. W związku z realizacją poszczególnych projektów i działań odpowiedzialność finansowa i merytoryczna może zostać przekazana na podstawie umowy cywilno-prawnej autorowi projektu, kierownikowi zespołu lub wskazanemu w treści projektu członkowi Zarządu, odpowiedzialnemu za realizację projektu.
Dla ważności pism i dokumentów oraz zaciągania zobowiązań finansowych wymagane są dwa podpisy następujących członków zarządu:
§ 24
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków i pracowników lub ich osób bliskich.
Stowarzyszenie nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków i pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
Stowarzyszenie nie może wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków i pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.

§ 25
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.

§ 26
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych.

§ 27
Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.

§ 28
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 7. IV. 1989 Prawa o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw 20, poz. 104).

do góry                 zamknij okno                 wydrukuj

Ta strona jest częścią witryny projektu terenowego teatru wiejskiego "węgajty"